середа, 16 листопада 2011 р.

Числа прописом


Вивчаючи як правильно виписувати чеки португальську мову, вирішив написати програмку, яка б записувала числа прописом португальською мовою. Виявилося, що алгоритм не такий вже й тривіальний — мені довелося переписувати його два чи три рази. Зате в результаті вийшов код, який можна адаптувати для инших мов, зокрема для української. Найважчим було знайти білоруський словник з наголосами, які я додав для загальности (прибираються наголоси так). І останній штрих — прикрутив можливість запису чисел прописом у типографі. Якщо в наступному році буде час і натхнення, треба буде реалізувати порядкові числівники і відчислівникові форми...

3 коментарі:

 1. Хіба "євро" відмінюється?

  І ще, перепрошую за невігластво, де цю вашу програму можна практично застосувати?

  І ще: а це теж ваше — http://eu-no-brasil.weebly.com/blog.html?

  ВідповістиВидалити
 2. Ого скіль­ки пи­тань! ☺

  Хі­ба "єв­ро" від­мі­ню­є­ть­ся?

  За ста­лін­сь­ким пра­во­пи­сом, при­й­ня­тим в Ук­ра­ї­ні, сло­во «єв­ро», так са­мо як «мет­ро» та «кі­но», не від­мі­ню­ю­ть­ся, на від­мі­ну від, ска­жі­мо, «се­ла» та «міс­та». Прос­то то­му, що в ро­сій­сь­кій мо­ві так. Про­те я, на щас­тя, не жи­ву в Ук­ра­ї­ні, і не­об­хід­ність збли­жен­ня ук­ра­їн­сь­кої та ро­сій­сь­кої мов ме­не не тур­бує.

  І ще, пе­ре­про­шую за не­віг­лас­т­во, де цю ва­шу про­гра­му мож­на прак­тич­но за­сто­су­ва­ти?

  Ну, я її пи­сав для роз­ва­ги, ко­ли ви­вчав пор­ту­галь­сь­кі чис­лів­ни­ки. То­му пер­ше, що спа­дає на дум­ку, — це на­вча­ти ді­тей ра­ху­ва­ти. Та­кож мож­на за­сто­со­ву­ва­ти як до­від­ник. Осо­бис­то я ра­ні­ше не знав, як пи­ше­ть­ся це чис­ло. ;)

  І ще: а це теж ва­ше - http://eu-no-brasil.weebly.com/blog.html?

  Ні, не моє. Щось я за­над­то звик до Бра­зи­лії, і ма­ло про неї пи­шу. Тре­ба ви­прав­ля­ти­ся...

  ВідповістиВидалити
 3. Виправлятесь і пишіть про Бразилію. Крім іншого, звичайно :)

  ВідповістиВидалити