середа, 15 липня 2009 р.

Про червоних покидьків Дніпропетровська


Ніколи не розумів тих, хто воює з пам'ятниками. Донедавна я думав, що після повалення совка ніякого героїзму в тому нема. Але я помилявся. Доводиться погодитися з тим, що зробити з Леніна сифілітика — це Вчинок. А після рішення міської ради Дніпропетровська мені чомусь гостро захотілося приїхати додому і висадити в повітря пару пам'ятників. А ще краще — розстріляти якомога більше депутатів...

3 коментарі:

 1. Ні­ко­ли не ро­зу­мів тих, хто во­ює з па­м'ят­ни­ка­ми.

  Ці­ка­ва си­ту­а­ція з ти­ми па­м’ят­ни­ка­ми, іно­ді во­ни за­ва­жа­ють бу­ді­ве­ль­ним ком­па­ні­ям, іно­ді ви­ни­кає по­тре­ба пі­ді­грі­ти люд зо ви­бо­рів, сти­му­лю­ва­ти по­лі­тич­ну ак­тив­ність, а іно­ді ро­сі­я­нам ні­чо­го по­ка­за­ти по зом­бо­я­щи­ку, на­ці­о­на­ліс­ти що руй­ну­ють па­м’ят­ник Ле­ні­ну, звіс­но не на­ру­га над во­ї­на­ми ви­з­во­ли­те­ля­ми, але як­що від­по­від­но при­го­ту­ва­ти п’я­ти­х­ви­лин­ка не­на­вис­ті по­лу­чи­ть­ся.
  Не чі­пав би я па­м’ят­ни­ки по­ки що, Є ба­га­то важ­ли­ві­ших проб­лем, як­що Ук­ра­ї­на ста­не нор­маль­ною єв­ро­пей­сь­кою дер­жа­вою, па­м’ят­ни­ки при­бе­руть без зай­во­го га­ла­су.

  ВідповістиВидалити
 2. як­що від­по­від­но при­го­ту­ва­ти п’я­ти­х­ви­лин­ка не­на­вис­ті по­лу­чи­ть­ся

  Як­що є ба­жан­ня під­го­ту­ва­ти, ма­те­рі­ял зав­жди зна­й­де­ть­ся. У край­ньо­му ра­зі при­ду­ма­ти мож­на.

  Між ин­шим, ме­ні на­б­рид­ло, що Ук­ра­ї­ну всю свою по­лі­ти­ку (внут­ріш­ню й зов­ніш­ню) про­во­дить, ози­ра­ю­чись на Ро­сію. Скіль­ки мож­на вже?

  як­що Ук­ра­ї­на ста­не нор­маль­ною єв­ро­пей­сь­кою дер­жа­вою, па­м’ят­ни­ки при­бе­руть без зай­во­го га­ла­су

  Аб­со­лют­но по­го­джу­ю­ся. Але це ще не озна­чає, що їх не тре­ба чі­па­ти. ;)

  Втім, я ра­дий, що ба­жан­ня роз­ст­рі­ля­ти де­пу­та­тів за­пе­ре­чен­ня не ви­кли­кає. :-)

  ВідповістиВидалити
 3. ба­жан­ня роз­ст­рі­ля­ти де­пу­та­тів за­пе­ре­чен­ня не ви­кли­кає. :-)
  Бо не суперечить принципам гуманізму :)

  ВідповістиВидалити