пʼятниця, 12 лютого 2010 р.

Нас точно буде 52 мільйони!


Я завжди знав, що основна задача школи — працевлаштувати вчителя! А взагалі то шкільну програму можна легко скоротити до семи років, якщо повикидати звідти всякі християнські етики та етики користування мобільним зв'язком, БЖД і тому подібне “знавство”. І зробити спеціялізацію в старших класах. Заодно можна і кількість учителів скоротити вдвічі, а то і втричі, повиганявши зі шкіл неграмотних ідіотів. Ну, заразом і нормальним учителям буде можливість зарплату підняти! Втім, це все варто робити тільки якщо система освіти має на меті давати дітям знання. Але в української школи зовсім инші завдання...

Цікаво, що скорочувати кількість лікарів у нас не бояться. І це правильно: люди (для яких Україна) будуть лікуватися за кордоном, а для решти лишиться гомеопатія й уринотерапія.

Таким чином, ми стрімко наближаємося до соціяльних стандартів країн Екваторіальної Африки. А це дає підставу сподіватися на те, що народжуваність стрімко зросте до африканського рівня. І нас буде знову 52 мільйони... неграмотних, голодних і хворих. Зате ці мільйони голосуватимуть правильно!

13 коментарів:

 1. б…ть, і знову влучно, прямо під дих… шкода тіко, що мені — а не тому, кому варто було б почитати це і бодай щось для себе усвідомити…

  ВідповістиВидалити
 2. Аж надто влучно. Що можна зробити, щоб це виправити?
  Можливо варто зробити з цього відкритий лист до (як обіцяють) майбутнього міністра освіти.
  Хоча б на Ukrainian Scientists Worldwide виклади?

  ВідповістиВидалити
 3. Но­вий мі­ністр ос­ві­ти від ПР ска­сує на­реш­ті те кля­те тес­ту­ван­ня, щоб пра­ви­ль­ним па­ца­нам і дє­в­чон­кам не тре­ба бу­ло мо­зок на­пру­жу­ваи­ти для всту­пу, — за­ніс скіль­ки тре­ба — і сту­дент!

  А від­кри­тий лист пи­са­ти мар­но. На­род це не під­три­мує. Так са­мо, як і де­мо­кра­тію.

  ВідповістиВидалити
 4. Пропоную для початку викласти на Ukrainian Scientists Worldwide (не знаю, щоб на головну потрібно з Халявкою контактувати?).
  Подивимось, що інші скажуть. Можливо, це нас тут тільки троє таких "радикальних" зібралось.

  А далі... Взяти на вила Міносвіти ми не зможемо. Перенаправим це звернення... Все рівно це краще ніж нічого.

  ВідповістиВидалити
 5. Що ви­клас­ти? Що Мі­но­сві­ти не зби­ра­є­ть­ся змен­шу­ва­ти кіль­кість ро­ків на­вчан­ня? Так це зо­всім і не го­лов­не, по‐мо­є­му. І, до то­го ж, не но­ви­на.

  Проб­ле­ма в то­му, що сис­те­му ос­ві­ти в Ук­ра­ї­ні вже піз­но ре­фор­му­ва­ти. Її тре­ба роз­фор­му­ва­ти і ство­рю­ва­ти за­но­во. Але це ні­ко­му не по­тріб­но: ані ос­ві­тя­нам, ані сту­ден­там, ні, тим більше, вла­ді. Я не ба­чу, що мож­на зро­би­ти в цій си­ту­а­ції.

  ВідповістиВидалити
 6. Я теж не бачу, але просто так здатися це завжди найлегше. Значить, будем кожен на своєму місці своє робить.

  ВідповістиВидалити
 7. а от я не певен, що треба зменшувать термін отримання середньої освіти з 10 до 12 років. і мені чомусь видається, що посилання якраз в першому реченні — на заклик не голосувати скасування 12-річної системи — не дуже «контачить» зі смістом і настроєм того речення.

  > Я завжди знав, що основна задача школи — працевлаштувати вчителя!

  як на мене, законопроект гриценка — 100% популізм. хочете захищати 10-річку — варто дати посилання на якісь результати поміркованого вивчення цього питання, аніж на загравання українських політиканів із суспільною думкою.

  ВідповістиВидалити
 8. 12 чи 10 ро­ків — це пи­тан­ня де­ся­те. Ме­ні спо­до­бав­ся ар­гу­мент про­ти: 100000 без­ро­біт­них учи­те­лів. Це в той час, ко­ли тре­ба зві­ль­ни­ти мі­ні­мум по­ло­ви­ну. І мо­ва не тіль­ки про вчи­те­лів БЖД і пра­вил ко­рис­ту­ван­ня ту­а­ле­том ти­пу сор­тир. Мо­ва та­кож про ве­ли­чез­ну кіль­кість учи­те­лів фі­зи­ки, які не зна­ють фі­зи­ку, і вчи­те­лів ук­ра­їн­сь­кої мо­ви, які не зна­ють ук­ра­їн­сь­ку мо­ву.

  І тіль­ки піс­ля кар­ди­наль­ної чис­т­ки так зва­них шкі­ль­них пред­ме­тів, мож­на бу­де по­ду­ма­ти, скіль­ки ро­ків має три­ва­ти шкі­ль­не на­вчан­ня. Я ду­маю, це ду­же ін­ди­ві­ду­аль­но. Ко­мусь до­стат­ньо се­ми ро­ків, а ко­мусь — і де­ся­ти бу­де ма­ло.

  Втім, для пе­ре­важ­ної біль­шос­ти шко­ла не є міс­цем на­вчан­ня. Шко­ла — це міс­це, ку­ди зда­ють ді­тей, щоб во­ни не швен­дя­ли по ву­ли­цях по­ки ба­ть­ки на ро­бо­ті. І тре­ба чес­но в цьо­му зі­зна­ти­ся і най­ма­ти для та­ких ді­тей на­гля­да­чів, а не вчи­те­лів. І не му­ча­ти їх дур­ни­ми уро­ка­ми, з яких во­ни все од­но ні­чо­го для се­бе не ви­не­суть. На­вчив­ся лі­чи­ти, чи­та­ти й пи­са­ти — іди пра­цюй сан­тех­ні­ком чи ох­рон­цем. У нас не та­ка ба­га­та кра­ї­на, щоб на­ма­га­ти­ся на­вчи­ти всіх три­го­но­мет­рії та за­ко­нам Ар­хі­ме­да. Тим біль­ше, що на прак­ти­ці це все од­но не мож­ли­во зро­би­ти!

  ВідповістиВидалити
 9. Sandy, багато вчителів самі вимагають повернення десятирічки з банального страху перед дорослими учнями, вони бояться стикнутися у темному закутку з продуктом свого виховання.
  На малечу можна безкарно кричати і роздавати потиличники, малечі можна компостувати мізки, приховуючи власну некомпетентність.
  17 - 18 років, це вже не підліток, можна отримати по повній програмі, я маю на увазі не лише брутальне насильство.

  ВідповістиВидалити
 10. От не ро­зу­мію я, хі­ба ті “про­дук­ти ви­хо­ван­ня” піс­ля ви­пус­ку зі шко­ли не та­кі не­без­печ­ні? З учи­те­ля­ми жи­вуть пе­ре­важ­но в то­му ж ра­йо­ні... Не ду­маю, що де­ся­ти­річ­ка зро­бить тем­ні за­кут­ки без­печ­ні­ши­ми...

  Гар­но бра­ти Кап­ра­но­ви на­пи­са­ли на цю те­му.

  ВідповістиВидалити
 11. хі­ба ті “про­дук­ти ви­хо­ван­ня” піс­ля ви­пус­ку зі шко­ли не та­кі не­без­печ­ні
  Висока ймовірність розминутися у просторі і часі, а от зустріч у стінах школи невідворотна :)

  Статтю Капранових читали сім’єю вголос.
  Фактично ситуація ще гірша, навіть на не бідних підприємствах, навіть на технічних, непрестижних спеціальностях працювати нікому.
  Начальником над електриками ставлять юного випускника вишу, бо допустити до практичної роботи небезпечно. Раніше я таким намагався допомогти, зараз просто користуюсь некомпетентністю.
  По іншим службам ситуація аналогічна, і ці хлопчики роблять кар’єру, просуваються по службі.
  Сьогодні сміялися з чергового конструкторського ляпу, це треба побачити, сервопривод встановлений таким чином, що для його регулювання (зняти кришку і отримати доступ до плати і механізмів) необхідно зрізати оглядову площадку для обслуговуючого персоналу, але якщо зрізати, на чому тоді стояти?
  І це лише найгрубіший, найочевидніший ляп. Таке от передове сучасне металургійне обладнання.
  Кажуть криза закінчується, гроші підуть на реконструкцію виробництва, Боже храни Україну її хімічну та атомну галузі…

  ВідповістиВидалити